Privacy statement

Dit privacy- statement is van toepassing voor de onderstaande entiteiten:

  • Harmonie de Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk
  • Leerlingen orkest AnimatoDe entiteiten maken gebruik van locatie Zaal Café Den Bork / en Wolfshoek 68 in Elshout
  • Allen te noemen onder de naam Harmonie de Eendragt

Contactgegevens:

E-mail:                Harmoniedeeendragt@gmail.com

Website:             www.harmoniedeeenragt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken van leden en vrijwilligers:

Voor- en achternaam en voorletters

Geboortedatum

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Functie bij de vereniging, dan wel soort instrument dat bespeelt wordt

Gegevens inzake muziekopleiding

Datum begin lidmaatschap en bij welk onderdeel

Datum beëindiging lidmaatschap

Bankrekeningnummer

Handtekening ouders bij aanmelding van minderjarigen

(Persoons-)gegevens die wij verwerken van sponsoren en donateurs:

Voornaam en –letters en achternaam

Adresgegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

Bedrag vaste donatie per jaar

BTW- nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Op onze website worden met regelmaat foto’s van voorstellingen, reizen en bijeenkomsten gepubliceerd, alsmede van optredens door kinderen en/of volwassenen.  Daartoe wordt bij aanmelding van nieuwe leden op het aanmeldingsformulier toestemming gegeven door elk lid, dan wel door een ouder- vertegenwoordiger. Elk lid wordt middels een formulier gevraagd toestemming te geven voor publicatie, voor zover dat nog niet is gegeven op 31 mei 2018.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Alle voormelde gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Verzenden van nieuwsbrieven en mededelingen inzake repetitietijden en –plaatsen
  • Betrokkene te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is of om nader te informeren inzake onvoorziene omstandigheden
  • Navraag te kunnen doen omtrent afwezigheid, afmeldingen als lid en/of bezoeker
  • Ieder te kunnen informeren omtrent voorstellingen, concerten, reisinformaties,  voortgang projecten, betalingen voor diensten en/of lidmaatschapsbijdragen
  • Om goederen af te kunnen leveren of om post te bezorgen
  • Betalingsverplichtingen te kunnen afhandelen

Geautomatiseerde besluitvorming

Harmonie De eendragt (en de andere entiteiten) neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of–systemen, zonder dat daar een mens van een der entiteiten tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Harmonie de Eendragt bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Uitzondering hierop zijn de oud- leden van de vereniging die in ledenregisters zijn opgenomen en als bezoekers van concerten en uitvoeringen steeds uitgenodigd kunnen worden. Voor alle overige personen geldt een maximale bewaartermijn van 7 jaren, waarna de gegevens worden vernietigd door een der bestuurders.

Delen van persoonsgegevens

Gegevens en/ of afbeeldingen van personen worden niet gedeeld met derden, noch tegen betaling, noch gratis. Tenzij betrokkene daartoe uitdrukkelijk toestemming voor verleend. Uitzonderingen hierop zijn meldingen bij de KNMO voor jubilarissen en voor aanmeldingen voor concoursen en bij Gemeente Heusden ten behoeve van subsidie- aanvraag, waarbij beperkte informatie wordt gegeven in de vorm van voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats en aanvang lidmaatschap.

Cookies of vergelijkbare technieken

Harmonie de Eendragt gebruikt alleen technische,  functionele en analytische cookies die geen inbreuk kunnen maken op de privacy van personen. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en het gebruiksgemak voor ieders computer, smartphone of tablet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere persoon heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft elke persoon het recht om eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerkingen in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/ haar eigen persoonsgegevens door Harmonie de Eendragt.

Beveiliging van persoonsgegevens

De beveiliging van de persoonsgegevens is een serieuze aangelegenheid.Daartoe neemt Harmonie de Eendragt passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.Iedere functionaris binnen de entiteit die met persoonsgegevens werkzaam is moet periodiek (lees elke week) back- up maken van de gegevens en gebruik maken van betrouwbare beveiligingssoftware.

 

 

Reacties zijn gesloten.